Ψυχοσύνθεση: Tο σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων ενός ατόμου, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίον αισθάνεται κανείς ή σκέφτεται…

Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης Ψυχοσύνθεση - Συμβουλευτικό & Θεραπευτικό Κέντρο Βάρης

Αναπτυξιακά στάδια λόγου – ομιλίας

Ο λογοθεραπευτής μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα στάδια ανάπτυξης του λόγου - ομιλίας:

Έως 2 ετών θα πρέπει

 • Το λεξιλόγιό του να διαθέτει 50-100 λέξεις
 • Να εκφράζεται συνδυάζοντας 2-3 λέξεις μαζί
 • Να απαντά στην ερώτηση « πώς σε λένε;»
 • Να κατονομάζει κάποια μέρη του σωματός του
 • Να χρησιμοποιεί συμβολικά διάφορα παιχνίδια (π.χ τάισμα μωρού)

Από 2 έως 3 ετών θα πρέπει

 • Το λεξιλογιό του να έχει αυξηθεί ραγδαία (200- 300 λέξεις)
 • Να είναι ικανό να εκφέρει τα μισά φωνήματα της μητρικής του γλώσσας
 • Οι προτάσεις μεγαλώνουν αλλά να κυριαρχούν ρήματα και ουσιαστικά
 • Να μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις και να παρακολουθήσει ένα διάλογο
 • Να μπορεί να παρακολουθεί με ευκολία τα παραμύθια.

Από 3 έως 4 ετών θα πρέπει

 • Να έχει κατακτήσει πια την πλειοψηφία των φωνημάτων
 • Να διατυπώνει ερωτήσεις μερικής άγνοιας χρησιμοποιώντας λέξεις όπως:
 • Γιατί, πώς, πότε, πού
 • Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό,αντωνυμίες και άρθρα
 • Να χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις που δηλώνουν τόπο
 • Να ξεχωρίζει και να κατονομάζει χρώματα
 • Να μπορεί και αυτοδιορθώνεται όταν κάνει λάθη στην ομιλία

Από 4 έως 5 ετών θα πρέπει

 • Το λεξιλόγιο να εμπλουτίζεται
 • Να μιλά για καταστάσεις που δεν συμβαίνουν μπροστά του
 • Να εκτελεί σύνθετες εντολές
 • Να μπορεί να μαθαίνει μικρά ποιηματάκια

Μέχρι 6 ετών θα πρέπει

 • Όλοι οι φθόγγοι να εκφέρονται σωστά
 • Να μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν, το μέλλον και να χειριστεί το λόγο του με σιγουριά
 • Να καταλαβαίνει και κάνει αστεία
 • Να κατανοεί κυριολεξίες, μεταφορές, παρομοιώσεις
 • Να μαθαίνει τραγούδια και η ροή του λόγου να είναι συνεχής
 • Να μπορεί να περιγράφει ένα γεγονός και μια ιστορίαΠεραιτέρω δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν στη γλωσσική ανάπτυξη :
1. Λόγος (γλωσσική έκφραση και κατανόηση)

 • Δυσκολία στον σχηματισμό προτάσεων
 • Δυσκολία στο να εκφράσει τις σκέψεις του χρησιμοποιώντας τις σωστές λέξεις
 • Δυσκολία στην περιγραφή απλών γεγονότων
 • Δυσκολία στην έναρξη και διατήρηση θέματος συζήτησης
 • Δυσκολία στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων και σύνθετων εντολών
 • Λάθη στην έκφραση και στην γραμματική

2. Άρθρωση – ομιλία (καταληπτότητα)

 • Δυσκολία στο να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους
 • Μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη ( αντικαταστάσεις, μεταθέσεις, παραλείψεις φθόγγων)
 • Παράλειψη ήχων ή συλλαβών σε μια λέξη

3. Ροή ομιλίας (τραυλισμός)

 • Αδυνατεί να ξεκινήσει τη φράση του
 • Επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους
 • Κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους
 • Επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους
 • Παρουσιάζει «τικ»